Thời khóa biểu thực hiện từ 6/9/2017

Đăng bởi admin | 03/09/2017 | 453 Lượt xem

Thời khóa biểu thực hiện từ 6/9/2017

Thứ Tiết 6C1 6C2 6C3 6C4 7D1 7D2 7D3 7D4 8A1 8A2 8A3 8A4 9B1 9B2 9B3 9B4 9B5 9B6
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 Anh Toán Thúy Văn Duyên Toán Xuân Văn Toán Hiền Toán Hoa Văn Hậu Văn Giáo TA Quyên Sử Cường Sinh Dịu Toán T.Hiền Hóa Thơm Văn Đăng Toán Thanh Sinh Vy TA Minh Toán
3 Thành TA T.Đức T.Hà CD T.Hương TA Huấn Tin Hương MT Nhạc Tâm Địa Huệ Văn Hùng Toán Vy TA Thượng CN Thơm Văn Thanh Sinh Đức TA Trà Sử Thúy Văn Huy
4 Quyên Sử Minh Toán Hương MT T.Hương CN Quang TD Huấn Tin Duyên Toán Thịnh Toán Hiền Toán Nho Văn Huệ Văn Cường Sinh Tân TD Đăng Toán Hậu Văn Linh Địa Tâm Địa Đức TA
5 CD P.Huệ Sinh Thành TA Anh Toán Hoa Văn Quang TD Huấn Tin T.Hương TA Linh Địa Thượng CN T.Hùng CD Nho Văn Phương TC Tân TD Trà Sử Huy Hùng TC Tâm Địa
3 1 Xuân Văn T.Hà CD Thúy Văn T.Hương TA Hoa Văn Đức TA P.Huệ Sinh Huấn Tin Giáo TA Cường Sinh Sâm Nhạc Dịu Toán Thơm Văn Thanh Sinh Thủy Hóa Đăng Toán Toán Minh Toán
2 Xuân Văn Thành TA Thúy Văn Quyên Sử Hoa Văn Tâm Địa Quang TD Thịnh Toán Huấn Tin Sâm Nhạc T.Hiền Hóa Hóa Thơm Văn Hùng TC Đăng Toán Tân TD Thanh Sinh Minh TC
3 T.Hương CN Thúy Văn Quyên Sử T.Hà CD Đức TA Hoa Văn Duyên Toán Quang TD Cường Sinh Huấn Tin Linh ĐỊa T.Hùng CD Thịnh Toán Trà Sử Nhạc Nho Văn Tân TD Hóa
4 Thành TA Quyên Sử Duyên Toán T.Hương CN Tâm Địa Nhạc Đức TA Hậu Văn Hiền Toán Linh Địa Huấn Tin Sâm Nhạc Trà Sử Đăng Toán Quang TD Nho Văn Huy Tân TD
5 Sâm Nhạc T.Hùng CD Hiền Toán Huấn Tin Phương TC Nhạc Hậu Văn Hùng TC Hóa Huy
4 1 Huấn Tin Thành TA Thúy Văn Tân TD Quyên Sử Hoa Văn Tâm Địa HươngMT MT Hiền Toán Hùng Toán T.Hiền Hóa Vy TA Giáo TA Sâm CN Hậu Văn Nhạc Toán Huệ Văn
2 Anh Toán Huấn Tin Tân TD T.Hương TA Toán Hoa Văn Quyên Sử Tâm Địa Quang TD Vy TA Hiền Toán Trà Sử Nhạc Giáo TA Hậu Văn Thành TA Thúy Văn Huệ Văn
3 Xuân Văn Tân TD Huấn Tin Anh Toán Dịu CN Hiền Toán Đức TA T.Hương TA Thượng Quang TD Trà Sử Nho Văn Cường Sinh T.Hiền Hóa Hùng TC Huy Thúy Văn Minh TC
4 Tân TD Minh Toán Duyên Toán Huấn Tin Nhạc Đức TA Dịu CN Quyên Sử Hóa Thượng Quang TD Nho Văn T.Đức Hùng TC Cường Sinh Đăng Toán Tâm Địa Sâm CN
5 Đức TA Quyên Sử Duyên Toán P.Huệ Sinh Trà Sử Hóa Thượng Quang TD Sâm CN Đăng Toán Nho Văn Huy Cường Sinh
5 1 Anh Toán P.Huệ Sinh Duyên Toán Thanh Sinh Quang TD Quyên Sử Hoa Văn Thịnh Toán T.Hùng CD Nho Văn Thượng CN Cường Sinh Tân TD Thơm Văn Sâm CN Hóa Tâm Địa
2 P.Huệ Sinh T.Hương CN Tâm Địa Hương MT Quyên Sử Quang TD Hoa Văn T.Hùng CD Huấn Tin Nho Văn Cường Sinh Thượng Thơm Văn Tân TD Linh Địa Hùng TC Sâm CN Hóa
3 Thành TA Tâm Địa Thanh Sinh Anh Toán Huy P.Huệ Sinh Quang TD T.Hương TA Thượng CN Huấn Tin Vy TA Hóa Thịnh Toán T.Đức Sâm CN Tân TD T.Hà CD Huệ Văn
4 Hương MT Thành TA T.Hương CN Tâm Địa Toán Huy Quyên Sử Quang TD Huệ Văn Cường Sinh Huấn Tin Vy TA Linh Địa Giáo TA Hùng TC Nho Văn Tân TD Đức TA
5 Tâm Địa Hương MT Thành TA T.Đức Cường Sinh Hùng Toán Huệ Văn Huấn Tin Giáo TA Linh Địa Đức TA T.Hà CD Toán Tân TD
6 1 Sâm Nhạc Thúy Văn Thành TA Thanh Sinh P.Huệ Sinh Hiền Toán Tâm Địa Hậu Văn Quang TD Nho Văn Huệ Văn Thượng CN Thịnh Toán Thơm Văn Đăng Toán T.Hiền Hóa Nhạc Minh Toán
2 T.Đức Thúy Văn Thanh Sinh Sâm Nhạc Huấn Tin Đức TA Hương MT Hậu Văn Thượng CN Quang TD Huệ Văn Nho Văn T.Hiền Hóa Thơm Văn T.Hà CD Thành TA Vy TA Nhạc
3 Anh Toán Minh Toán Sâm Nhạc Xuân Văn Tâm Địa Huấn Tin Đức TA Thịnh Toán Trà Sử Hùng Toán Hiền Toán Dịu Toán T.Đức Linh Địa Quang TD Đăng Toán Thúy Văn T.Hà CD
4 P.Huệ Sinh Sâm Nhạc T.Đức Xuân Văn Huương MT Tâm Địa Huấn Tin Huy Hóa Vy TA Quang TD Trà Sử Linh Địa Đăng Toán Thủy Hóa Nho Văn Hùng TC Huệ Văn
5 Đức TA Dịu CN Huy Huấn Tin Hương MT Hóa Trà Sử Quang TD
7 1 Huấn Tin Tân TD T.Hương CN Xuân Văn Hoa Văn P.Huệ Sinh T.Hùng CD Nhạc Huệ Văn Thượng CN Hương MT Vy TA Thịnh Toán T.Hà CD Linh Địa T.Hiền Hóa Thanh Sinh Trà Sử
2 T.Hương CN Huấn Tin Tân TD Anh Toán Toán T.Hùng CD P.Huệ Sinh Dịu CN Huệ Văn Vy TA Hiền Toán Hương MT T.Hà CD T.Đức Hậu Văn Linh Địa Trà Sử Cường Sinh
3 Xuân Văn Minh Toán Huấn Tin Tân TD P.Huệ Sinh Hoa Văn Duyên Toán Quyên Sử Hiền Toán Hương MT Thượng CN Linh Địa Thơm Văn T.Hiền Hóa Cường Sinh Đăng Toán Thúy Văn Huệ Văn
4 Tân TD T.Hương CN Thúy Văn Huấn Tin T.Hùng CD Hiền Toán Hoa Văn P.Huệ Sinh Giáo TA Quyên Sử Vy TA Dịu Toán Cường Sinh Thơm Văn Đăng Toán Thanh Sinh Toán Minh Toán
5 Anh SH Thúy SH Duyên SH Thúy SH SH Hiền SH Hoa SH Hậu SH Giáo SH Quyên SH Cường SH DỊu SH T.Hiền SH Thơm SH Đăng SH Thanh SH Vy SH Minh SH